Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku  życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo        w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 900,00 zł.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji musi być potwierdzona zaświadczeniem organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji lub oświadczeniem o bezskuteczności alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują:

-  jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także szkole wojskowej  lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie  pełne utrzymanie) lub w pieczy zatsępczej,

- jeżeli osoba uprawniona zawarła związek małżeński.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane

od dnia 1 sierpnia danego roku, jeżeli wniosek składany osobiście,

 w przypadku wniosków składanych elektronicznie - od dnia 1 lipca danego roku.

 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

- zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od  niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

- oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

- informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,

- inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu ( w roku bazowym lub po roku bazowym) do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość., tj. odpowiednio:

 

- umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o pracę nakładczą, umowa agencyjna, (kopie)

- zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został dochód,

- oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został dochód w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,

- kopie decyzji przyznającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne a także emeryturę, rentę lub rentę rodzinną, rentę socjalną z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

- kopia świadectwa pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu,

- dokumenty potwierdzające wysokość utraconego dochodu (PIT-11, PIT-40, PIT-8 za 2019 rok).

W okresie świadczeniowym trwającym od 01.10.2020r. do 30.09.2021r. rokiem bazowym jest rok 2019.

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

GODZINY OTWARCIA

 

Poniedziałek  -   Piątek

    7.30 - 15.30