Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku

Deklaracja dostepności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://mopsplonsk.naszops.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Płońsk.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-10-02.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-30.

Skróty klawiaturowe

 • Można korzystać z podstawowych skrótów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Gołębiewski, mopsplonsk@plonsk.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 236622990 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Kolbego 9
09-100 Płońsk

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking usytuowany jest w części wspólnej parkingowej mieszkańców osiedla

Wejście do budynku

 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu %.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

 • W budynku jest przestrzenny hol, który jest dostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Jednocześnie znajdują się stanowiska do obsługi interesanta. Pod ścianami znajdują się krzesełka dla interesanta w celu oczekiwania. Jednocześnie bezpośrednio przy wejściu głównym jest toaleta dla interesanta z bezpośrednim wejściem. Z holu zarówno po prawej i lewej strony znajdują się drzwi do pokoi począwszy od numerów 1 do 21. W celu ułatwienia obsługi osób z niepełnosprawnością w holu od razu w wejściu znajdują się stoliki do obsługi interesanta co ułatwić ma obsługę.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się w holu budynku 2 punkty

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Pomieszczenia

 • Około 70% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • przy wejściu w holu wspólna z pozostałymi interesantami
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 120 centymetrów.
 • Nie ma pochwytów przy ustępie.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

GODZINY OTWARCIA

 

Poniedziałek  -   Piątek

    7.30 - 15.30