Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku

Formy pomocy

Aktualnie wysokość kryterium dochodowego do udzielania pomocy wynosi:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 776,00 zł.

- w przypadku osoby w rodzinie - 600,00 zł. na osobę w rodzinie

 

1. Zasiłek celowy

Może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego.

2. Zasiłek celowy specjalny

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

3. Zasiłek okresowy

   Przysługuje w szczególności ze wsgledu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.

   Zasiłek okresowy ustala się:

   - w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarujacej a dochodem tej osoby.Kwota   zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.

  - w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. . Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

4. Zasiłek stały

1. przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Ustala się go jako różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarujacej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719,00 zł. miesięcznie

2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodiznie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy , jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Ustala się go jako różnice między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie,

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł. miesięcznie.

5. Usługi opiekuńcze

Przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Mogą być również przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także niezamieszkujący wspólnie małżonkowie, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miare możliwości zapewnieniekontaktu    z otoczeniem.

Są one świadczone przez opiekunki domowe w środowiskach osób samotnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku.

6. Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rodzaj psychiatrycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także warunki i tryb ustalania oraz pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi określa rozporządzenie Ministra Polityki Społęcznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z dnia 30 wrzesnia 2005r.) Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie reahabilitacji medycznej, fizykoterapeuty.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

GODZINY OTWARCIA

 

Poniedziałek  -   Piątek

    7.30 - 15.30