Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach przysługujących na gruncie RODO:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku (dalej również jako „ADO”), z którym można skontaktować się za pomocą poczty – ul. św. M. Kolbe 9, 09-100 Płońsk.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iod@plonsk.pl

 3. ADO przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej ADO (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

 3. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt. 4, odbiorcami danych osobowych mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe oraz podmioty, z którymi ADO podpisze umowy w celu realizacji zadań ustawowych (dostawcy oprogramowania, dostawcy towarów i usług na rzecz klientów ADO).

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych.

 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

   1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

   2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

   3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, w pozostałym zakresie przetwarzanie a danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • Załącznik
  Utworzono dnia 30.03.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

GODZINY OTWARCIA

 

Poniedziałek  -   Piątek

    7.30 - 15.30