Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku

Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny wynosi:

 • 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

 • 124 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

 • 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł jednorazowo;

 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego  –    w wysokości 400 zł miesięcznie;

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka  -   w wysokości 193,00 zł; miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci,

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej   -w wysokości 95 zł miesięcznie,

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia - w wysokości 90 zł miesięcznie,

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia - w wysokości 110 zł miesięcznie,

 • rozpoczęcia roku szkolnego – w wysokości 100 zł jednorazowo;

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem   w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły - w wysokości 113,00 zł miesięcznie,

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły - w wysokości 69,00 zł miesięcznie.

Kto może się ubiegać? Kryteria/warunki przyznania pomocy.

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się;

 • jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł (jeżeli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności). Przekroczenie dochodu spowoduje, pomniejszenie otrzymywanych świadczeń o kwotę przekroczenia progu uprawniającego do świadczeń rodzinnych. Świadczenia będą wypłacane w wysokości różnicy między przysługującą łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód pomnożoną przez liczbę osób w danej rodzinie. Przekroczenie nie może być wyższe niż suma otrzymywanych świadczeń. Wypłata świadczenia może nastąpić, jeżeli ustalona kwota będzie wyższa lub równa 20 zł.

 • do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • osobie uczącej się, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

 • ojciec dziecka jest nieznany,

 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Dokumenty które należy złożyć:

W przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy trwający od dnia 01.11.2017 roku do 31.10.2018 roku należy dostarczyć dokumenty za rok 2016.

 • kopia karty pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w przypadku posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy (oryginały dokumentów do wglądu);
 • kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu), a także:

 • kopia prawomocnego wyroku rozwodowego (oryginał do wglądu);

 • zaświadczenie szkoły lub oświadczenie wnioskodawcy, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia lub zaświadczenie szkoły wyższej lub oświadczenie wnioskodawcy, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub osoby uczącej się potwierdzające kontynuowanie nauki w roku szkolnym 2017/2018;

 • kopia odpisu zupełnego aktu urodzenia – w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany bądź w innych uzasadnionych przypadkach (oryginał do wglądu);

 • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się, celem potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy;

 • zaświadczenie ze szkoły wyższej potwierdzające wysokość pobieranego stypendium za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku;

 • oświadczenie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w 2016 roku;

 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2016 rok (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa);

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w 2016 roku,

 • zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2016 roku, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem bądź potwierdzające bezskuteczność egzekucji w 2016 roku,

 • oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,

 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;

 • zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy za 2016 rok lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych (umowa dzierżawy w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa w dzierżawę lub umowę zawartą w formie aktu notarialnego);
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu);

 • kopia aktu zgonu rodzica lub małżonka (oryginał do wglądu);

 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10-go tygodnia ciąży do porodu, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży, w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka;

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów świadczonych w 2016 roku na rzecz osoby spoza rodziny wraz z ugodą lub wyrokiem sądowym je zasądzającym;

 • w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 • zamieszkiwanie w miejscu nauki:

 • zaświadczenie szkoły lub oświadczenie wnioskodawcy na dany rok szkolny
 • zaświadczenie lub oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym podmiocie publicznym zapewniającym zamieszkanie,

 • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

 • dojazdy do miejsca nauki :

  • zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie wnioskodawcy na dany rok szkolny ze szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej         w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej;
  • w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

 • zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie wnioskodawcy o okresie zatrudnienia oraz okresie udzielenia urlopu wychowawczego;

 • inne dodatkowe dokumenty związane z indywidualną sytuacją osoby ubiegającej się i członków jej rodziny.

Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym 2016 przez wnioskodawcę oraz członków jego rodziny:

 • umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o pracę nakładczą, umowa agencyjna, decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został dochód,

 • oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został dochód w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,

 • kopia decyzji przyznającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne a także emeryturę, rentę lub rentę rodzinną, rentę socjalną z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego (oryginał do wglądu).

Dokumenty potwierdzające utratę dochodu 2016 roku i po 2016 roku przez wnioskodawcę oraz członków jego rodziny:

 • kopia świadectwa pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu (oryginał do wglądu);
 • dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu (PIT-y wydane przez płatnika składek PIT-11, PIT-40, PIT-8 za 2016 rok);

Niezbędne do złożenia wniosku są kserokopie dokumentów.

Podczas weryfikacji wniosków pracownik może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1952),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466),

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz.1238),

 • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234),

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

GODZINY OTWARCIA

 

Poniedziałek  -   Piątek

    7.30 - 15.30