Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

PRZYSŁUGUJE

 • z tytułu urodzenia żywego dziecka;

 • matce lub ojcu, albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka;

 • w kwocie 1000 zł jednorazowo na każde dziecko;

 • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł;

 • jeżeli wniosek o jej wypłatę zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka bądź od dnia przysposobienia dziecka;

 • jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Dokumenty, które należy złożyć

W przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy trwający od dnia 01.11.2017 roku do 31.10.2018 roku należy dostarczyć dokumenty za rok 2016.

 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2016 rok (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa);

 • oświadczenie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w 2016;

 • Wnioskodawca lub pełnomocnik wnioskodawcy podczas składania wniosku o świadczenia rodzinne winien legitymować się stosownym dokumentem w celu potwierdzenia tożsamości.

 • kopia karty pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w przypadku posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” (oryginały dokumentów do wglądu);

 • zaświadczenie ze szkoły wyższej potwierdzające wysokość pobieranego stypendium za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku;

 • kopia dokumentu potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy na terenie miasta Częstochowy (oryginał do wglądu) lub potwierdzenie zamieszkania w Częstochowie, w przypadku braku stałego meldunku na terenie miasta Częstochowy;

 • kopia prawomocnego wyroku rozwodowego (oryginał do wglądu);

 • kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu), a także:

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w 2016 roku,

 • zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2016 roku, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem bądź potwierdzające bezskuteczność egzekucji w 2016 roku,

 • oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,

 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

 • zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy za 2016 rok lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych (umowa dzierżawy w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa w dzierżawę lub umowę zawartą w formie aktu notarialnego);

 • kopia aktu zgonu rodzica lub małżonka (oryginał do wglądu);

 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10-go tygodnia ciąży do porodu, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży;

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów świadczonych w 2016 roku na rzecz osoby spoza rodziny wraz z ugodą lub wyrokiem sądowym je zasądzającym;

 • inne dodatkowe dokumenty związane z indywidualną sytuacją osoby ubiegającej się i członków jej rodziny.

  Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym 2016 przez wnioskodawcę oraz członków jego rodziny.

 • kopia umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o pracę nakładczą, umowy agencyjnej, decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginały do wglądu);

 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został dochód;

 • oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został dochód w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej;

 • kopia decyzji przyznającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, a także emeryturę, rentę lub rentę rodzinną, rentę socjalną z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego (oryginał do wglądu).

  Dokumenty potwierdzające utratę dochodu w 2016 roku i po 2016 roku przez wnioskodawcę oraz członków jego rodziny.

 • kopia świadectwa pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu (oryginał do wglądu);

 • dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu (PIT-y wydane przez płatnika składek PIT-11, PIT-40, PIT-8 za 2016 rok);

 • kopia decyzji potwierdzająca datę wyrejestrowania działalności gospodarczej (oryginał do wglądu).

W oparciu o art. 23b ustawy o świadczeniach rodzinnych organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych jest zobowiązany do samodzielnego pozyskiwania niektórych informacji za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (Empatia).

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

GODZINY OTWARCIA

 

Poniedziałek  -   Piątek

    7.30 - 15.30